תקנון האתר

הגדרות

בתקנון זה תהיינה למונחים הבאים, המשמעויות שלהלן:

האתר” ו/או “האתרשיווק דלתות“, שכתובתו היא: https://www.shivukdlatot.co.il/ , לרבות עמודי המשנה וממשקיו השונים, כפי שיהיו מעת לעת.

גולשכל אדם ו/או תאגיד העושה שימוש, במישרין ו/או בעקיפין, אקטיבי ו/או פאסיבי בתכני האתר, שאינו מפרסם.

גולש קטין (שגילו אינו עולה על 18) מצהיר בזאת ומתחייב כלפי הנהלת האתר כי קיבל אישור מהוריו ו/או אפוטרופוסיו להרשמה ושימוש באתר.

מפרסםאדם או תאגיד אשר מעוניינים לעשות שימוש באתר לצורך פרסום בלוחות האתר ו/או בבאנרים.

משתמש”- לרבות גולש ומפרסם.

כללי

אתר “שיווק דלתות” הינו אתר אינטרנט המאגד תחת קורת גג אחת שירותים המוצעים על ידי חברת 360 אינטראקטיב בתחום עיצוב הבית.

התקנון המופיע מנוסח לשם הנוחות בלבד בלשון זכר ומתייחס באופן שווה לנשים.

גלישה ושימוש בשירותים והכלים הנמצאים בו, מהווה אישור מבחינתך לכל תנאיו.

בכדי להשתמש בשירותים הקיימים באתר, הינך מסכים לקבל את כל התנאים המופיעים במסמך זה במלואם.

האתר שומר לעצמו את היכולת לשנות את תנאים אלו בכל זמן שיידרש ולפי שיקול דעתו.
התנאים שיתעדכנו יהיו ברי תוקף מיד עם פרסומם באתר.
השימוש באתר ובשירותיו לכל מטרה שהיא מצריכה את אישור הנהלת אתר “שיווק דלתות”.

השימוש באתר הינו אישי אלא אם נכתב אחרת במפורש. סיסמאות אישיות, אמצעי גישה לאינטרנט ושם משתמש הינם סודיות והמשתמש ישמור עליהן ולא יעביר או יפיץ אותם לגופים או לאנשים בודדים אלא אם קיבל הסכמה בכתב מהנהלת האתר.

השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר עשוי להיות כרוך ברישום, ועל המשתמש לפעול בהתאם להוראות הרישום, ובכלל זה למסור פרטים נכונים ומדויקים.

לאחר תקופת ההתחייבות כאמור, המפרסם רשאי בכל עת להודיע 30 יום מראש על רצונו לסיים את ההתקשרות, במסירת הודעה להנהלת האתר בכתובת הדואר האלקטרונית: info@360i.co.il.

ככל שלא תימסר הודעה כאמור, האתר רשאי להמשיך להציג ו/או לא להציג את כרטיס המפרסם לאחר תקופת ההתקשרות, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

המנוי מקנה זכות לכרטיס מפרסם עבור משתמש בודד בלבד.

המשתמש אחראי בלעדית לנכונות פרטי ההתקשרות עימו.

עם רכישת המנוי, המשתמש יקבל שם משתמש וסיסמא אישיים. המשתמש אחראי לשמירת סודיות שם המשתמש והסיסמא ולא ימסור אותם לאחר. המשתמש ידווח מיידית לחברה במקרה של חשד לפרצת אבטחה בכרטיס המפרסם שלו.

האתר רשאי לדרוש מעת לעת מהמשתמש להחליף את פרטי הזיהוי לרבות שם המשתמש והסיסמא.

האתר אינו מתחייב לזמינות הכרטיס בכל עת, וידוע למשתמש כי יתכן והפרעות או תקלות באתר וברשת עשויים לפגוע בזמינות כרטיס המפרסם.

רכישת מנוי מפרסם לאתר מותנית במתן פרטים אישיים.
הנהלת האתר רשאית להסיר כל כרטיס מפרסם לאחר ההרשמה ולבטל את המנוי, ככל שיימצא כי המשתמש מפר הוראות תקנון זה ו/או הוראות הדין ו/או זכויות קנין רוחני ו/או מכל סיבה אחרת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.

באישור תנאי תקנון זה המשתמש מאשר כי החומר אשר יפורסם על ידו יפורסם בכרטיס המפרסם האישי ו/או בכל מקום נוסף באתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר, בצירוף שם המשתמש ופרטי ההתקשרות, כפי שנמסרו על ידי המשתמש.

היעדר אחריות על תכנים פרסומיים ו/או מקצועיים:

כל המידע המפורסם באתר נכתב ו מפורסם על ידי המפרסם בלבד ובאחריותו הבלעדית אין הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אחראית בדבר נכונות המידע ו/או הצהרות המפרסם ו/או איכות שירות המפרסם ו/או טיב השירות שניתן על ידי המפרסם ו/או נכונות הפרסום מכל מין וסוג שהוא והאחריות כולה מוטלת על המפרסם. בכל טענה של המשתמש ו/או דרישה ו/או תביעה יפנה הגולש ישירות למפרסם וזאת לאור העובדה, כי אין הנהלת החברה אחראית כאמור ואין מתפקידה לבדוק ו/או לפקח על תכני הפרסום ו/או על טיב השירות כאמור.
האתר, מנהליו ועובדיו אינם אחראיים על התכנים הפרסומיים המוצגים והמפורסמים באתר.

כפי שהובהר לעיל, האתר משמש רק כאמצעי להצגת המידע מטעם המפרסמים באתר. בדיקת המוצר ו/או השירות, איכותו, טיבו, כדאיות העסקה וכל היוצא בזה, הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש.

לפיכך, לא תישא הנהלת האתר ו/או מי מטעמה באחריות לתוכנו של הפרסום, למידע המתפרסם או לכל פרט אחר הקשור אליו, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע ו/או שירות כאמור.

המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי כנגד הנהלת האתר, בקשר עם שירות, העדר שירות, מעשה ו/או מחדל ו/או נזק אשר נגרם על ידי מי ממשתמשי ו/או ממפרסמי האתר.

הנהלת האתר ומפעיליה אינם אחראים לטיבם של השירותים והמוצרים ולא נושאים באחריות של שירות, טיב והתאמתם לצרכן. האתר איננו נושא בכל חבות או אחריות לכל טעות או מחדל בתוכן האתר; לכל כשל, איחור או הפרעה במשלוח של כל מוצר ו/או תוכן שמוצג באתר.

ניתן לאתר באתר אנשי מקצוע מתחומים רבים שמוכרים ומפרסמים את מרכולתם. כל האחריות על פרסום מאמרים, תוכן שיווקי, פרסום וטיב השירות וכמובן איכות השירות או הפרסום או המוצר-הינו באחריותם הישירה והבלעדית של המפרסם בלבד.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, כגון זכויות היוצרים בעיצוב, קודי המחשב,סוגי תוכנות,מידע טכנולוגי ויישומים המפעילים את האתר ו/או כל קובץ גרפי, מולטימדיה וטקסט הינו רכושו של האתר בלבד או של כל צד שלישי שהעניק לאתר את האפשרות לשימוש בשירותים ובמידע. האתר הינו הגוף היחיד בעל האישור להשתמש בפטנטים של האתר וסימנים מסחריים בשמות הקיימים בו, גם אם אינם רשומים ככפופים לזכויות יוצרים. כל חומר גרפי וכתוב לרבות טקסטים, תוכן ומידע שמועלה על ידי המשתמשים, אין לפרסם או להציג בפומבי,להעביר, להעתיק,לשכפל, למכור, להפיץ, לשנות או למסור לצד שלישי מידע ו/או חלק ממנו לשימוש מסחרי, בלא קבלת אישור מראש בכתב מהנהלת האתר.

למען הסר ספק יובהר כי העלאת כל תוכן לאתר, מהווה הסכמה מפורשת להעברת זכויות היוצרים מידיך לידי הנהלת האתר, ככל שהתוכן המהווה יצירה מוגנת בזכויות יוצרים, על כל הנובע והמשתמע מכך.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנך מאשר בזאת כי היצירות וטקסטים המועלים לאתר מועלים באופן בלעדי לאתר ולא יועתקו ו/או יועברו ו/או יועלו לכל אתר אחר ברשת.

אחריות מפרסמים

מפרסם ו/או נותן שירות ו/או מפרסם מסחרי המפרסם באתר ומציע את שירותיו לגולשים מתחייבים לעמוד בתנאים המוצעים על ידיהם לגולשי האתר. במידה ולא תעמוד בתנאים אלו ומצהירים כי ידוע להם שאי עמידה בתנאי הפרסום מהווה הפרה של חוק הגנת הצרכן וכן מהווה עבירה פלילית, אשר עשויה לגרור הגשת כתבי אישום פליליים.

המפרסמים באתר מתחייבים כי המידע המפורסם על ידם חייב להיות מדויק ואמין, וכי פרסום מידע לא נכון מהווה הטעייה אסורה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, בכל מקרה בו המידע המפורסם אינו נכון ו/או מדויק, המפרסם מתחייב לעדכן את המידע באופן מיידי, שאלמלא כן, ידוע להם כי הינם גורמים נזק תדמיתי לאתר אשר עשוי לגרור תביעות של הגולשים ושל האתר. במקרה שכזה שמורה להנהלת האתר הזכות למחוק נתונים אלו, מבלי לפגוע בזכויותיה על פי דין, בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שעלול להיגרם לו או למי ממשתמשי האתר.

במידה ונעשתה עסקה טלפונית בה נפתח כרטיס מפרסם ע”י אחד מנציגי האתר- המפרסם נתן בכך אישור לנציג החברה לבצע סליקה והקמה של כרטיס המפרסם עם כל המשתמע מכך כולל מעבר על תקנון האתר.

במידה והמפרסם יעלה תמונות ו/או תכנים אחרים לאתר חלה עליו החובה לדאוג, כי הוא בעל זכויות הקנין הרוחני בתוכן ו/או בתמונה המפורסמת על ידו. במידה ויגרם להנהלת האתר איזשהו נזק ו/או הוצאה ו/או תביעה ו/או דרישה כספית, כתוצאה מהפרת זכויות יוצאים שיעשה מפרסם במדרת האתר, הרי שהמפרס מתחייב לשפות ו/או לפצות ו/או לשלם להנהלת האתר ו/או למי מטעמה את כל הנזק שנגרם לה כתוצאה מהאמור.

נוהל הודעה והסרה

אתר תראה ליד דלת הינו אתר המכיל תוכן גולשים, אשר מועלה על ידי המשתמשים ומפרסמים.
בהתאם לתנאי השימוש דנן, העלאת תכנים לאתר על ידי צדדים שלישיים כפופה להצהרת הגורם אשר מעלה תוכן לאתר כי התוכן אינו מפר זכויות יוצרים, אינו מהווה לשון הרע, אינו פוגעני וכיו”ב.

אם בכל זאת הנך סבור כי האתר מכיל תוכן המפר זכויות יוצרים, מהווה לשון הרע, פוגעני וכיו”ב, הנהלת האתר מתחייבת לפעול להסרת התוכן הרלוונטי לאחר מסירת הודעה כאמור, בהתאם ל”נוהל הודעה והסרה”, אשר נקבע בפסיקת בית המשפט בעניינים אלו.
בהתאם, יובהר כי האתר אינו אחראי להפרת זכויות קניין רוחני, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הטעיה, תוכן פוגעני וכיו”ב, בנוגע לכל תוכן שהינו “תוכן גולשים ו/או תוכן פרסומי” שהועלה על ידי המפרסמים.

העלאת תכנים לאתר

מבלי לפגוע במה שנאמר למען הסר ספק, המשתמש מתחייב אל מול האתר:

המשתמש מתחייב כי יעלה לאתר אך ורק תכנים הרלוונטיים לאתר והוא מאשר בזאת להנהלת האתר להסיר כל תוכן אשר אינו עומד בתנאי זה ואינו רלוונטי לפעילות האתר.

השימוש באתר לצורכי פרסום תוכן שיווקי הינו רק באזורים המיועדים לכך.

חל איסור חמור על כל פרסום ישיר ו/או עקיף של אתרים אחרים באמצעות האתר, במישרין ו/או בעקיפין ו/או פרסום קישוריות (לינקים) שיובילו לאתרים אחרים ושימוש בשירותי ההודעות של האתר לכל אחת מהמטרות האסורות המפורטות לעיל. מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד לו זכאי האתר, העובר על סעיף זה יחייב בתשלום של 50.000 ₪ ללא הוכחת נזק ובאישור כללי שימוש אלו, המשתמש מצהיר הינו מוותר על זכותו לטעון טענה כלשהי כנגד גובהו של הסכום הנ”ל.

העלאת תכנים על ידי משתמשים ונותני שירותים כולל סרטוני וידאו ו/או אלבומים ו/או פורומים ו/או תמונות לאתר או כל חומר ושירות שמהווה חדירה לפרטיות ו/או הטעיה ו/או הפרת זכויות מבצע/ים המפורסמים ו/או הטעיה, הם באחריות המשתמש שמעלה אותו. הפרת זכויותיהם של צד שלישי או פגיעה בשמם או כל הפרה של זכויות מסחריות מכל מין וסוג שהוא אינם באחריות האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו.

אסורה ההצקה והשימוש בשפה מעליבה,גסה,אמירות טורדניות ומגונות לכלל הגולשים השונים באתר ובפורומים. גם העלאת תכנים ושליחת מיילים הפוגעים באוכלוסיה גם כן אסורים. כמו כן, גם תוכן שיווקי מחקרי ופרסומים, לא יועלו באף דרך שתגרום נזק לאתר ומנהליה. כל פרסום/הודעה חוזר או פוגעני בפורומים, כרטיסי מפרסםים ושירותים מקצועיים –אסור.

בעת העלאת חומרים ותכנים פרסומיים כגון: צלילים, מוסיקה, תמונה, וידאו, מידע, תוכן, טקסט וחומר נוסף שמועלה על ידו באתר הינו באחריותו של המשתמש בלבד. על המשתמש חלה האחריות הבלעדית לכל המידע והתוכן שהעלה באתר. הנך מצהיר שכל מידע,תוכן ומסר שמועלה על ידו יעמדו בזכות הקניין הרוחני ולא יפגעו בזכותו של אף אדם ו/או צד שלישי. וכי הנך הבעלים המקורי או בעל זכות הקניין הרוחני או הרישיון בקשר עם התוכן שמועלה על ידך. במידה ויגרם נזק לצד שלישי ו/או לאתר ו/או לחברה אם הפרת זכות קניין רוחני כלשהו, כגון זכויות יוצרים – המשתמש ישפה ויפצה את האתר ו/או מי מטעמו על אתר, במידה ויידרש לעשות זאת בגין כל אובדן ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או פגיעה מכל סוג המצריכה גם הוצאות משפטיות שהנהלת האתר הוציאה בצורה ישרה או עקיפה וקשורים לתכנים שהועלו על ידי הגולש באתר. הגולש מוותר על כל דרישה וטענה כלפי האתר אם על תכנים שמופיעים בו ואם על השירותים שהוא מספק.

הבהרה למען הסר ספק, האתר אינו אחראי להפרת זכויות קניין רוחני ו/או לפגיעה בהם על ידי גולשי האתר, בכל דרך שהיא (כולל סודות וסימנים מסחריים).

אין להכניס קבצים, קוד מחשב ותוכנות עם יישום המכיל נגיף מחשב (“וירוס”), דואר זבל (” SPAM”), יישומים מזיקים, וונדליזם, סוס טרויאני ותולעים (“WORMS”) למיניהם שלא כדין. זאת בהתאם לחוק המחשבים.

חל איסור על איסוף מידע על משתמשים אחרים ופרסום תכנים ופעילויות פליליות. לשם הסר ספק, הפרסום הנ”ל אסור לפרסום באתר. שימוש מלא או חלקי במידע שמועלה על ידי משתמשים ללא אישורם, הינו עבירה חמורה על זכויות יוצרים.

בכל הפסד,אבדן, הפרת זכויות מכל סוג שהוא , הוצאה או נזק מכל סוג , שיגרם למשתמש ולסובבים לו בצורה עקיפה או ישירה כתוצאה מתכנים שהועלו ומופיעים באתר. הינך פוטר ומסיר מאחריות את האתר ומנהליו מכל תביעה. כמו כן, הנהלת האתר יכולה להגיש תביעה כנגד מי שהפר זכויות אלו.

אסור להעלות חומר בוטה, פורנוגראפי או עם מאפיינים מיניים בוטים שפוגעים או עלולים לפגוע ברגשות הציבור.

משתמש לא ישלח לאתר או יעלה דרכו מידע מעודד או בלתי חוקי שמסייע ומוביל למעשה שיכול להוות עבירה פלילית שיכולה להטריד ולפגוע בשאר המשתמשים ו/או בכלל.

אסור להעלות חומר בעל תוכן מאיים, פוגעני,הוצאת לשון הרע, פוגע ברגשות הציבור, בוטה, מעליב, גס,עויין, גזעני שמהווה עבירה על חוקי מדינת ישראל ויכול להיות בסיס לתביעה אזרחית.

אין להפנות לקישורים (לינקים) שאינם מאושרים ע”י האתר.

שימוש במידע המנוגד לכללים הנהוגים באינטרנט ועלולים לגרום לנזקים ולפגוע במשתמשי האתר והאינטרנט לרבות שליחת מיילים המוניים באמצעות המייל או הודעות טקסט בטלפון ללא אישור בכתב מהנהלת האתר, הרשמה לשירותים המצריכים תשלום והרשמה מראש ללא תשלום והרשמה אליהם-הינם עבירה על החוק.

במידה וינהג המשתמש בניגוד להוראות תקנון זה, הנהלת האתר/חברה רשאית לחסום ו/או להסיר את התכנים שהיא רואה לנכון ואף למנוע את הגלישה וצריכת השירותים השונים מבלי שהיא תצטרך לספק הסבר מפורש לכך. כאמור, אין בהפסקת והגבלת השירותים הניתנים באתר סיבה מספקת בכדי שהמשתמש ישתמש בצורה שונה בתנאים הרשומים במסמך זה.

האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר מן האתר כל תוכן, לרבות תוכן שיווקי ופרסומות על פי שיקול דעתו אם ימצא שהינו פוגעני ו/או אינו עומד בתקנון זה.

האתר אינו אחראי על הפרסומים והתוכן השיווקי המתפרסם על ידי המפרסמים.

כמו כן, למשתמש לא תהיה אף טענה ו/או תביעה ודרישה בהמשך לאותם שינויים שנעשים והתקלות הנלוות שיכולות להיגרם תוך כדי שינוי, כלפי האתר ומנהליו .

האתר רשאי בכל זמן נתון לשנות את עיצובו ואת תכניו ו/או שירותיו ו/או זמינותם וכל מידע שהוא רואה לנכון- וזאת ללא ההתחייבות לספק הודעה מראש.

האתר רשאי למנוע ו/או להסיר אתר ו/או שירות ו/או תוכן לפי שיקול דעתו וללא הצורך לידע את המשתמשים.

הנהלת האתר תוכל למנוע את חזרתו בשנית של המשתמש לאתר אף אם החליף שם משתמש וסיסמא לפי שיקול דעתה וללא צורך בהסבר על החלטתה.

כמו כן, לשיקול דעתו של האתר אם להחזיר כל סכום ששולם על כל שירות הניתן בתשלום באתר ונעשה בו שימוש לרעה לפי החלטתה של הנהלת האתר ומנהליו שרואים בו כפוגע וללא הצורך לספק הסבר על כך. בנוסף לאי החזרת הסכום ששולם על השירות באתר ואם נעשתה פגיעה באתר ו/או שירותיו ו/או לגולשיו וכל היוצא בזה, האתר רשאי לתבוע סכום פיצוי הולם לפי החלטתו.

פרסום בלוחות

האתר מעמיד לרשות המשתמשים לוחות שונים לצרכי פרסום וכן לוח כתבות ומאמרים (להלן:”הלוחות).

הפרסום בלוחות הינו כפוף לכל הוראה בתקנון זה בקשר עם העלאת תוכן לאתר.

בנוסף על כל האמור בתקנון זה, על הפרסום בלוחות ובכלל להיות רלוונטי לתחום פעילות האתר , בשיטות המוכרות על ידי האתר.

הנהלת האתר שומרת על זכותה שלא לפרסם ו/או להסיר כל פרסום מהלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש, ככל שתמצא לנכון כי הפרסום מפר תנאי מתנאי תקנון זה.

מובהר בזאת כי הנהלת האתר תסיר כל מודעה אשר תצבור לחובתה ריבוי חוות דעת שליליות ו/או תימצא כבלתי מתאימה ו/או הולמת את הסטנדרטים אשר הציב האתר.

הסרת אחריות

האתר אינו אחראי לזמינותם של תכנים, מידע ודיוק של שירותים שמועלים על ידי משתמשים, לרבות פרסומים בלוחות השונים.

אין האתר אחראי על הפרה של זכות קניין רוחני כלשהי כגון סוד וסימן מסחרי. האתר לא מתחיב שלא יהיו שירותים שיופרעו או שלא יינתנו בצורה רציפה (תקלות,טעויות,הפסקות). כמו כן, האתר איננו אחראי לתקלה או כשל בתוכנה, תקשורת ספקים, חומרה ונזק נוסף שיכול לגרום לבעיות ואף לנפילת האתר.

שירותים רבים מתקבלים מחברות צד שלישי. האתר מסיר אחריות מכל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן שנגרם לגולש כתוצאה מתקלה או מחדלים הנגרמים על ידם.

האתר רשאי לשנות בכל זמן את מסלולי ההתחייבות משך הזמן שלהם ו/או מחירם ו/או הפסקה של כל השירותים ו/או חלקים ממנו ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה.

האתר רשאי בהתאם לקיים בחוק להשתמש בפרטי המשתמשים הרשומים ולהעבירם לצד שלישי בכדי לחשוף את פרטי המשתמש ו/או בכדי לעדכן ולדוור בחומר שיווקי ו/או בהודעות SMS ו/או מיילים ובכל דרך נוספת בה תחפוץ הנהלת האתר. גולש שרשום באתר ואיננו מעוניין לקבל מידע זה, יכול לבטל אפשרות זו ברגע שנרשם לאתר.

האתר אינו מפקח על כל השירותים ו/או התכנים שמועלים לאתר על ידי צד שלישי או הגולשים הרשומים באתר. לכן האתר מסיר אחריות על כל תוצאה שנובעת משימוש בתכנים אלו. האתר שומר לעצמו את הזכות לתבוע כל מי שגורם לו נזק ו/או למפעילים וגורמים מטעמו. האתר שומר לעצמו את היכולת והזכות להסיר ולערוך מסר ו/או תוכן ו/או תמונות ו/או וידאו ואף לא לאשר ולסרב לעלות אותם אם לפי דעתו יכולים לפגוע בו או בכל אחד מטעמו. כל מידע שמפורסם על ידי גופים וגורמים אחרים באתר בצורה ישירה או עקיפה כגון קישורים (LINK) לאתרים אחרים ושירותים נוספים ותקינות האתרים השונים אינם באחריות האתר.

כל תקשורת עם צד שלישי הינו בתנאי ובאחריות של הגולש עם גורם צד שלישי- האתר אינו לוקח בשום מקרה צד בתקשורת בין הגורמים השונים ולא אחראי על אף טענה ו/או עגמת נפש ו/או נזק למחשב ו/או ציוד קצה ו/או נזק שיגרם מכל סוג ומין לכל הצדדים כתוצאה מהתקשרות זו.

הגולש מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי האתר באשר למידע המפורסם, אמינותו ואיכותו. כל תגובה של הגולשים על השירותים שניתנים או על מעשים ופרסומים של צד שלישי אינם באחריות האתר. האתר אינו מתחייב לעמוד במכסת זמן להוספת ו/או עדכון מידע אם בחינם ו/או בתשלום וישתדל לעשות כמיטב יכולתו בכדי לעדכן חומרים בהקדם האפשרי ובמסגרת זמן ריאלי ללא אף התחיבות לכל גורם.

באתר נערכים מידי יום שינויים במידע, האתר אינו אחראי לנזק מקרי ו/או ישיר של איבוד נתונים ו/או רווחים שנובעים משימוש בשירות, תכנים, שירותים ומידע הקיים באתר. גם במידה והאתר מפעיל בקרה ופיקוח על התוכן שמתפרסם.

על הגולש מוטלת האחריות הבלעדית בכל החלטה אם להשתמש ולסחור במוצרים,שירותים, תוכן,מידע,דעה, פרסומת ותוכן שיווקי המפורסם באתר או בכל מקום המשויך לאתר (רשתות חברתיות,אתרי פרסום מאמרים וכדומה).

האתר או כל מי שמטעמו אינו לוקח ו/או נושא באחריות חלקית או מלאה על כל נזק ישיר או עקיף מכל סוג, שקשור או נובע בכל דרך לשימוש בשירות או שירותים או באי אספקת המוצר או שירות,מוצר,תוכנה ו/או נובע מעיכוב בשירותים נלווים ואובדן רווחים ו/או נתונים.

כל ניסיון של האתר לעזור לפתור פנייה ו/או בעיה של משתמש מכל סיבה שהיא, העזרה לא תתפרש באף צורה כאילו החברה נוטלת אחריות על הדברים.

המשתמש ו/או המפרסם מתחייב לפצות ולשפות מיידית את האתר בגין כל נזק ישיר או עקיף ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) שתיגרם לאתר ו/או הנהלת האתר, כתוצאה מהפרת תנאי השימוש דנן ו/או מתביעה כלשהי ו/או מפרסום מוטעה ו/או מהפרת החוק.

במידה וישנה סוגיה אשר קיימת מחלוקת לגביה וקשורה לשימוש באתר או למוצרים השונים שמופיעים בו, הזכות הסמכותית המשפטית היחידה תהיה של בתי המשפט המוסמכים במחוז המרכז .

במידה ונעשתה עסקה טלפונית בה נפתח כרטיס מפרסם ע”י אחד מנציגי האתר- המפרסם נתן בכך אישור לנציג החברה לבצע סליקה והקמה של כרטיס המפרסם עם כל המשתמע מכך כולל מעבר ואישור תקנון האתר.

פרטיות

השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר עשוי להיות כרוך ברישום, ועל המשתמש לפעול בהתאם להוראות הרישום, ובכלל זה למסור פרטים נכונים ומדויקים.

האתר רשאי להציג בפני המשתמשים את האפשרות לקבל מידע מעת לעת, לרבות מידי יום ביומו, וזאת בכפוף לאישור מפורש של המשתמש אודות רצונו לקבל מידע כאמור ו/או תכנים מטעם האתר.

מסירת המידע תתבצע על ידי האתר היא כפופה להסכמת המשתמש, כפי שתבוא לידי ביטוי באישור התקנון ורישום לאתר, על ידי מסירת פרטי התקשרות.

הפרטים האישיים וכן המידע שיצטבר בחברה בקשר עם המשתמשים, ישמרו במאגרי האתר וישמשו אותו אך ורק לשימושים המותרים על פי החוק.

האתר יהיה רשאי לשמור את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש בעת הרישום לאתר במאגר מידע ולשלוח מעת לעת מידע פרסומי כאמור.

המשתמש רשאי בכל עת לפנות לאתר, בכתובת הדוא”ל info@360i.co.il ולדרוש את הסרת פרטיו ממאגר המידע ו/או את הפסקת משלוח המידע השיווקי מטעמו של האתר.

חל איסור מוחלט למסור פרטיו של אחר, זולת המשתמש, למעט בכפוף לאישורו המפורש של אותו משתמש שימלא פרטי אחר, שלא בהסכמתו, יישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרם לאתר ו/או לאותו אדם, כתוצאה ממילוי הפרטים כאמור.

האתר מקפיד לשמור על פרטיותם של הגולשים. מידע זה נשמר על פי חוק פרט למידע ונתונים שפורסמו על ידי גולשים בצורה פומבית. במידה ומתחיל הליך משפטי בין האתר לגולש, האתר שומר לעצמו את היכולת לחשוף את פרטיו ו/או מידע שהגולש עושה באתר שמפר את התנאים הקיימים או אף אם האתר ומנהליו חוששים שיכול להיגרם נזק עתידי להם ו/או לאתר ו/או עובדיו ו/או צד שלישי. עצם השימוש והגלישה באתר מהווה הסכמה לבדיקה באמצעות כלים שונים כגון “cookies”. האתר רשאי לבצע סקר ו/או פיקוח ו/או פיתוח של שירותים שונים למטרות בקרה ואיכות השירות.

האתר רשאי לשנות מעת לעת את מדיניות הגנת הפרטיות אשר תחול מרגע פרסומה באתר.

אישור קבלת פרסומת

אישור תקנון זה ומסירת פרטי המשתמש מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס 40), התשס”ח- 2008 (להלן: “החוק”). אף על פי כן, המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו על ידי משלוח הודעה להנהלת האתר בכתובת info@360i.co.il או בטופס צור קשר.

כל עוד לא נמסרה הודעת ביטול להסכמה לקבלת דברי פרסומת, הנהלת האתר תהא רשאית, בהתאם להוראות החוק, להשתמש בפרטי המשתמש, כפי שנרשמו באתר, ו/או להעביר פרטים של משתמשים לצדדים שלישיים על מנת לחשוף את המשתמשים הרשומים לעדכונים ו/או חומר שיווקי רלבנטי בכל אמצעי מדיה.

תנאי התשלום

בעת ההרשמה, ניתן להשאיר פרטים ונציג מטעם האתר יחזור אל המפרסם טלפונית בכדי לבצע סליקת אשראי מולו.

בעת התשלום יש לספק את הנתונים הבאים: שם בעל הכרטיס, מספר תעודת זהות, וכתובת דואר אלקטרוני נגיש.

לא ניתן לבטל או להעביר מנוי לאחר הזמנה ותשלום באתר, אלא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.

ביטול מנוי בתשלום לפני סיום תקופתו- קנס של 3 תשלומים מסך כולל של עלות המסלול+ מע”מ (אלא אם נחתם חוזה והרצ”ב אינו רלוונטי)

במידה ותקלה טכנית באתר מנעה שימוש במנוי לאחר תחילת ספירת התקופה הנקובה, ולפני סיומה, יוכל המשתמש לפנות לחברה על מנת לקבל הארכת תקופת המנוי בגין הזמן שבו האתר לא היה זמין.

בגין כל ביטול עסקה על פי דין ו/או אי עמידה בתנאי הסף, יחויב המשתמש בעלות ביטול של 5% או 100₪ (על פי הנמוך ובהתאם להוראות הדין).

משתמש אשר יימצא כמי שאינו עומד בתנאי הסף, יוסר כרטיסו באופן יזום וללא הודעה מראש על ידי הנהלת האתר. במקרה כאמור, יוחזרו דמי המנוי למשתמש, בקיזוז דמי ביטול וטיפול בשיעור של 5% מעלות המנוי.

האתר רשאי לשנות בכל זמן את מסלולי ההתחייבות משך הזמן שלהם ו/או מחירם ו/או הפסקה של כל השירותים ו/או חלקים ממנו ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה.

האתר שומר על זכותו שלא להחזיר כל סכום ששולם על כל שירות הניתן בתשלום באתר ונעשה בו שימוש לרעה לפי החלטתה של הנהלת האתר ומנהליו שרואים בו כפוגע.

צור קשר

במידה ונתקלת בבעיה או שאלה על האתר ושירותיו , הינך יכול לפנות אלינו:

בדוא”ל info@360i.co.il

בדואר: הלל יפה 11, חדרה – קומה 8

תנאי המכירה – טרלידור

חתימת הלקוח על טופס ההזמנה תהווה הסכמת הלקוח להצעת החברה כאשר הפרטים המצוינים בטופס ההזמנה יחד עם התנאים הר”מ יחייבו את החברה ואת הלקוח, למען הסר ספק יובהר כי החברה לא תהיה חייבת בתנאים נוספים חוץ מאשר התנאים הרשומים בטופס תנאי המכירה ובטופס ההזמנה בלבד.

אספקה והתקנה:

1. המוצרים יסופקו ויותקנו במהלך ימי חול א’-ה’ ובשעות העבודה הרגילות הנהוגות אצל החברה כפי שאלו יעודכנו מעת לעת על פי הקבוע אצלה.

2. מוסכם כי היה והלקוח ידרוש מהחברה לפרק ו/או להסיר ו/או להתאים את תנאי השטח להתקנת המוצרים שבהזמנה לא יהיה הדבר בכדי לחייבה בכל צורה כזו ו/או אחרת.

3. המוצר ייחשב כמסופק לאחר שהמוצר הותקן בבית הלקוח ו/או לאחר שהמוצר סופק ללקוח, באם הלקוח מתקין בעצמו ו/או היה והלקוח סירב ו/או לא אפשר את ביצוע ההתקנה ו/או האספקה.

4. ידוע ללקוח שהתקנת המוצר/ים עשויה להיות מעוכבת מסיבות כגון כח עליון, עיכובים בהובלה ימית או אווירית, שביתות וכו’. החברה תעשה כל שביכולתה לעמוד במועד ההתקנה המשוער – אך לא תהיה זו עילה לביטול העסקה בשל איחור במועד ההתקנה מהסיבות המצוינות לעיל.

5. הלקוח מצהיר ומסכים כי זכותה של החברה להתקין את המוצר/ים במספר מועדים במהלך מועד ההתקנה הקבוע והכול לנוכח היקף גודלם של המוצר/ים המותקנ/ים ו/או מורכבות ההתקנה ו/או שיקוליה של החברה, כאשר ביצוע ההתקנה על פני מספר מועדים לא יהווה הפרת ההסכם ו/או עילה לביטולו והלקוח יהיה מנוע מכל דרישה ו/או תביעה בשל כך.

6. לקוח אשר לא ימצא בביתו במועד האספקה ו/או ההתקנה הקבוע ולא הודיע על כך לחברה במהלך יום העסקים הקודם יחויב בדמי הובלה ואחסנה כפי שאלו קבועים במחירון החברה אשר יעודכן מעת לעת על פי שיקול דעתה.

7. החברה רשאית לשנות את מועד האספקה ו/או ההתקנה בתנאי שתודיע על כך ללקוח לפני המועד שנקבע.

תנאי התשלום:

8. בהעדר תנאים אחרים המפורטים ע”ג טופס ההזמנה ישלם הלקוח את סך ההזמנה עם חתימתו על מסמכי ההזמנה, על מנת להכניס הזמנה לייצור. התקנת המוצרים ו/או אספקתם מותנת בתשלום מלא של יתרת התמורה בגין ההזמנה.

9. היה והלקוח סירב ו/או לא אפשר את ביצוע ההתקנה ו/או האספקה יחויב הוא במלוא תשלום ההזמנה ובתוספת תשלום בעבור עלות אחסנתם של המוצרים מיום ייצורם.

10. תשלום שלא יפרע במועדו ישא בהפרשי הצמדה וריבית כחוק כאשר המוצר יישאר רכושה של החברה עד לפירעון הסופי של כל התשלומים. לחברה תישאר הזכות לתבוע את החזרת המוצר ו/או לפרקו מבית הלקוח ולקחתו לרשותה במידה והלקוח לא ישלם את מלוא התמורה בגין המוצר.

ביטול ההסכם:

11. החברה שומרת על זכותה לבטל את ההזמנה היה ויתברר לאחר ביקורו של המודד ו/או איש הטכני מטעמה כי אין באפשרותה לבצעה בשל מגבלת ביצוע ו/או טכנית. בוטלה ההזמנה כאמור, כספו של הלקוח ככל ששולם, יוחזר לו כאשר למעט בגין השבת כספו ששולם לחברה, לא תהא ללקוח ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

12. הלקוח רשאי לבטל/לשנות את ההזמנה על ידי מתן הודעה בכתב לחברה בתוך 72 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, במקרה שכזה יחויב הלקוח בדמי ביטול בשיעור של 40% ממחיר ההזמנה בשל כניסתה לייצור. והיה והודעה מטעם הלקוח תינתן לאחר 72 שעות יחויב הלקוח בדמי ביטול של 100% ממחיר ההזמנה.

אחריות:

13. המוצר מסופק עם אחריות של שנה אחת לכל פגם הקשור לייצורו ו/או הרכבתו ואחריות של 3 שנים מפני חלודה במוצר בלבד. למרות האמור לעיל, פגם במוצר המוזמן לא יהווה סיבה לעיכוב ו/או ביטול תשלום כלשהו.

14. תלונות בדבר פגמים יש להגיש בכתב לא יאוחר מתום 7 ימים מיום ההתקנה, אי מתן הודעה כאמור בסעיף זה תהווה הוכחה מכרעת כי המוצר סופק ללקוח חופשי מכל נזק ולשביעות רצונו המלאה.

15. אין החברה אחראית לכל מקרה שלא ניתן לצפתו, כגון פגיעה בתשתיות נסתרות של מים, חשמל וכדומה, כתוצאה מקידוח ו/או חציבה בקיר או באדמה.

תנאים אחרים:

16. הלקוח מסכים כי תחום סמכות השיפוט לעניין הזמנה זו תהיה נתונה באופן בלעדי וייחודי אך ורק לבית משפט השלום או המחוזי בתל-אביב, והכול לפי העניין.

17. הלקוח מאפשר בחתימתו את צילום המוצר המוגמר לאחר ההתקנה לצורכי פרסום, קטלוג וכדומה.

18. הלקוח מאפשר בחתימתו קבלת דיוור, מבצעים, הודעות טקסט מטעם קבוצת “טרלידור” ו/או חברות בנות.

אני הח”מ מצהיר בזה כי חתימתי מטה הינה לאחר שקראתי והבנתי את הסכם תנאי המכירה על כל סעיפיו והסכמתי לאמור בו.

תקנון פעילות דיגיטל – טרלידור


1. החברה שומרת על זכותה לבטל את המבצע בכל עת וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.

2. בוטלה ההטבה ו/או ההנחה ו/או המתנה ו/או שובר ההנחה על פי האמור, לא תהא לחברה כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח ו/או לנרשם בדף הנחיתה למבצע או לאחר, ולאף אחד מהם לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין ההטבה ו/או ההנחה במבצע ו/או הפרס או ביטולם, ובכלל זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח ו/או לנרשם למבצע.

3. הפעילות תתקיים בין התאריכים המצויינים במבצע. החברה רשאית להפסיק את המבצע / השובר מבצע

4. הפרס יוענק לפותר נכונה בזמן הקצר ביותר בפלטפרומת ה”סטורי”באינסטגרם.

5. איסוף הפרסים יהווה הסכמה לדייוור מבצעים הנחות ופרסום

6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין מבצעים או הנחות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע / שובר הנחה / אחר, לרבות בתקשורת הדיגיטלית וברשתות החברתיות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

7. החברה רשאית בכל שלב לבטל את המבצע/הקמפיין/שובר המבצע או לשנות את תנאיו מכל סיבה שהיא, ואם עשתה כן לא תהיה למי מהמשתתפים במבצע/תחרות/הגרלה ו/או המבקשים להשתתף במבצע/קמפיין/שובר המבצע כל טענה ו/או תביעה נגד החברה בגין השינוי ו/או הביטול

10. התקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים.